Endokrinologie Prosek

MUDr. Viktória Ďurovcová, Ph.D.

Vnitřní řád ambulance

Povinnosti pacienta při poskytování zdravotních služeb ("desatero")

 1. Pacient je povinen řídit se pokyny zdravotního personálu.
 2. Pacient je povinen chovat se dle zásad slušného chování k zdravotnickým pracovníkům i spolupacientům, nikoho verbálně nenapadat, nekřičet ani nezvedat hlas.
 3. Pacient je povinen dodržovat zdravotnickým personálem navržený individuální léčebný a diagnostický postup.
 4. Pacient je povinen dodržovat domluvené termíny kontrol. V případě, že se pacient nemůže dostavit na domluvený termín, je nutné se včas předem omluvit a tím uvolnit místo pro jiného pacienta.
 5. Čas, na který je pacient objednán, nepředstavuje čas, kdy pacient vstupuje do ordinace, ale čas, odkdy je pacient přítomen v čekárně. Pořadí pacientů určuje lékař.
 6. Do zdravotnického zařízení vstupuje pacient vždy pouze se zakrytým nosem a ústy.
 7. Pacient je povinen co nejdříve nahlásit zdravotnickému zařízení veškeré důležité změny týkající se osobních údajů (jméno, bydliště, telefon, e-mail a další) a pojištění (druh a změna pojišťovny).
 8. Pacient je povinen pravdivě informovat ošetřující zdravotnický personál o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb. Nesplnění této povinnosti je považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu.
 9. Pacient je povinen nekouřit v prostorách čekárny ani ambulance, nepožívat před a během vyšetření alkohol nebo jiné návykové látky.
 10. Ve všech prostorách zdravotnického zařízení platí zákaz pořizování jakýchkoliv fotografií a videonahrávek bez souhlasu lékaře a bez souhlasu osob, které by případně měly být natáčeny nebo fotografovány.
Při opakovaném porušení vnitřního řádu může být pacient vyloučen z péče zdravotnického zařízení.

Přihlášení se do péče endokrinologické ambulance

 1. Pacient může požádat o vyšetření, jestliže je starší 18 let, a pokud uplynuly více než 3 měsíce od jeho posledního vyšetření na jiné endokrinologii. Pokud je interval kratší, musí si vyšetření hradit jako samoplátce dle aktuálního ceníku.
 2. K registraci do zdravotnického zařízení se pacient musí vždy prokázat platným dokladem totožnosti a průkazem zdravotní pojišťovny.
 3. V případě pacienta, který nemluví česky, je na pokyn zdravotnického personálu nutné, aby měl s sebou překladatele.

Provozní doba a ordinační doba

 1. Provozní a ordinační doba je zveřejněna u vstupních dveřích do zdravotnického zařízení a na webových stránkách www.endokrinologieprosek.cz
 2. V této době jsme v ordinaci přítomné a poskytujeme zdravotní služby pacientům.
 3. Ordinační doba je rozdělena na hodiny určené na vyšetřování pacientů a na telefonické konzultace s lékařem.
 4. V ordinační době určené pro telefonické konzultace neprobíhají osobní kontroly pacientů.
 5. Do zdravotnického zařízení pacient vstupuje v doprovodu maximálně 1 osoby.

Oznamování změn

 1. Pacient je povinen co nejdříve nahlásit zdravotnickému zařízení veškeré důležité změny týkající se osobních údajů (jméno, bydliště, telefon, e-mail a další) a pojištění (druh a změna pojišťovny).

Objednání na vyšetření

 1. K vyšetření ve zdravotnickém zařízení se pacienti vždy objednávají. Ve výjimečných případech lze provést vyšetření pacienta akutně i bez předchozí domluvy.
 2. Čas, na který je pacient objednán, nepředstavuje čas, kdy pacient vstupuje do ordinace, ale čas, odkdy je pacient přítomen v čekárně.
 3. Může dojít k posunutí času objednání, někdy i o delší časový interval. Příčiny mohou být různé:
  1. Do ordinace se dostaví pacienti, kteří potřebují vzhledem k charakteru svého onemocnění od personálu akutní/přednostní ošetření.
  2. Čas ošetření některého z předchozích pacientů se prodlouží závažností nebo komplikacemi jeho onemocnění.
  3. Technické poruchy/výpadek proudu, vody, počítačové techniky aj.
  4. Jiné nepředvídatelné situace.
 4. Ve výše uvedených situacích žádáme všechny čekající pacienty o pochopení a toleranci.
 5. Pacienti se mohou na vyšetření objednat osobně, telefonicky nebo e-mailem. Osobní a telefonické objednávky jsou možné pouze v průběhu provozní doby.
 6. Je nutné, aby se objednaný pacient, který se nemůže dostavit na vyšetření, předem omluvil a neblokoval tak rezervovaný čas jiným pacientům.

Průběh vyšetření

 1. Při vstupu do ambulance vždy předkládejte průkaz zdravotní pojišťovny.
 2. Lékař provádí vyšetření zpravidla v ordinaci, kam pacienti vstupují na výzvu zdravotní sestry nebo lékaře.
 3. Písemný souhlas pacienta vyžadujeme pouze k provedení odběru vzorku ze štítné žlázy.
 4. Doklad o dočasné pracovní neschopnosti (dále je DPN) vystavuje lékař na základě zjištění zdravotního stavu, nikoliv na žádost pacienta.
 5. Pokud se pacient bez předchozí omluvy nedostaví na plánovanou kontrolu v době DPN, bude mu DPN v daném termínu ukončena.

Mimořádné epidemiologické situace

 1. Pacient je povinen řídit se vždy pokyny personálu.
 2. Při návštěvě zdravotnického zařízení je nutné dbát na dodržení rozestupů (2 metry) v čekárně.
 3. Do zdravotnického zařízení vstupuje pacient vždy pouze se zakrytým nosem a ústy.
 4. Do zdravotnického zařízení vstupuje pacient v doprovodu max. 1 osoby (s ohledem na jeho zdravotní stav).

Zdravotnická dokumentace

 1. Zdravotnická dokumentace pacienta vedená lékařem je majetkem lékaře. Nahlížet do ní a pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient či jeho zákonní zástupci. Dokumentaci však nelze vynášet z ordinace. Kopie si musí pacient pořídit přímo v ordinaci.
 2. Pokud se pacient přehlásí k jinému endokrinologovi, zdravotnické zařízení pořizuje výpis ze zdravotní dokumentace. Výpis obsahuje všechny údaje potřebné pro poskytování dalších zdravotních služeb pacientovi.

Odmítnutí přijetí pacienta do péče, ukončení péče o pacienta (§ 48 zákona č. 372/2011 Sb.)

 1. Poskytovatel, kterého si pacient zvolil, může odmítnout přijetí pacienta do péče
  1. pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení - tím se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým;
  2. jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení.
 2. Poskytovatel může ukončit péči o pacienta v případě, že:
  1. prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele,
  2. pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jde-li o registrujícího poskytovatele; ustanovení § 47 odst. 2 není dotčeno,
  3. pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb,
  4. pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, nebo s poskytováním zdravotních služeb vysloví souhlas, ale neřídí se vnitřním řádem a jeho chování přitom není způsobeno zdravotním stavem,
  5. přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jestliže neposkytování součinnosti souvisí se zdravotním stavem pacienta; ukončením péče nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta.
 3. Poskytovatel nesmí odmítnout přijetí pacienta do péče podle odstavce 1 nebo ukončit péči o něj podle odstavce 2 písm. d) nebo e), jde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči, jde-li o porod nebo jde o zdravotní služby, které jsou nezbytné z hlediska ochrany veřejného zdraví nebo ochrany zdraví při práci, dále jde-li o krizové situace nebo výkon ochranného léčení nařízeného soudem, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.
 4. Poskytovatel dále nesmí odmítnout přijetí pacienta do péče podle odstavce 1, jde-li o pacienta:
  1. u kterého bylo poskytování zdravotní péče Vězeňskou službou přerušeno z důvodu ukončení nebo přerušení výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo umístění v ústavu pro výkon zabezpečovací detence, pokud se jedná o zajištění návaznosti při poskytování zdravotních služeb započaté v průběhu výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody nebo umístění v ústavu pro výkon zabezpečovací detence; Vězeňská služba, v jejímž zdravotnickém zařízení byly pacientovi poskytovány zdravotní služby, jestliže jí není znám poskytovatel, který převezme pacienta do péče, vybaví tohoto pacienta informací podle § 45 odst. 2 písm. g),
  2. ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody nebo umístěného v ústavu pro výkon zabezpečovací detence, jde-li o zdravotní služby, které Vězeňská služba neposkytuje, a to po předchozí domluvě s Vězeňskou službou; to neplatí, jde-li o důvody poskytnutí zdravotních služeb podle odstavce 3.
 5. Důvody odmítnutí přijetí pacienta do péče podle odstavce 1 nebo ukončení péče podle odstavce 2 posuzuje poskytovatel. Poskytovatel o odmítnutí přijetí do péče podle odstavce 1 nebo o ukončení péče podle odstavce 2 písm. d) a e) nebo o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb podle § 50 odst. 2 vydá pacientovi písemnou zprávu, ve které je uveden důvod odmítnutí nebo ukončení.

Důsledky porušení vnitřního řádu

 1. Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem (§ 48 odst. 2 zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb.)
 2. V případě ukončení péče z důvodu porušení vnitřního řádu dostane pacient písemné vyrozumění s uvedením důvodů opravňujících k tomuto kroku, v souladu s § 48 odst. 5 stejného předpisu.